Hành trình từ trái tim – Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc của Tập đoàn Trung Nguyên Legend

Năm 2019 là năm đầu tiên hiện thực hóa Thỏa thuận hợp tác triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” trong thời gian 4 năm (2018 – 2021) giữa Tập đoàn Trung Nguyên Legend với… Continue Reading