20 Tháng Một, 2021

cà phê của Hai Lúa ở Thủ Thiêm