Hoang mang với Đặng Lê Nguyên Vũ: Chênh vênh giữa đạo và đời

(Cafenews)- Vẫn có một Đặng Lê Nguyên Vũ doanh nhân đầy ý tưởng, sách lược, khát vọng và cũng có một Đặng Lê Nguyên Vũ tuyệt đối tin tưởng mình là người được trời chọn để ủy thác… >> Hoang mang… Continue Reading