FDI Trung Quốc tiếp tục đổ vào bất động sản Việt Nam

Số liệu cập nhật của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, 8 tháng đầu năm 2017, nhà đầu tư Trung Quốc tiếp tục đẩy vốn FDI khá nhiều vào Việt Nam, trong đó… Continue Reading