Nhật ký 20 tháng cứu con trên đất Mỹ – Kỳ 1: Đã từng nghĩ đến chuyện hiến tạng

Dưới đây là nhật ký của một người mẹ trải qua 20 tháng đăng đẳng cứu con trên đất Mỹ với một hành trình dài thăm thẳm. “Có một số anh hị hỏi tôi là sao tôi có thể đi qua được… Continue Reading