Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Nhất thế y”

Nhất thế y…

(Cafe news)- Khi còn là bác sĩ nội trú, cách đây đã hơn mười năm, tôi thường nghe thầy tôi bảo: “Nhất thế y, tam…