Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Ở Sài Gòn”

Ở Sài Gòn

(Cafe news) – Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh, lớn lên ở Nha Trang và định cư ở Sài Gòn từ năm mười tám tuổi…