Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Sự tích cây cà phê”

Nguồn gốc cà phê

(Cafe news) – Trong tiếng Anh, từ “Coffee” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1582, gần với tiếng Hà Lan “koffie” – mượn từ…