Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Thề bồi”

Thề bồi

(Cafe news) – Hội Minh thề hay Thề không tham nhũng của làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên (Kiến Thụy – Hải Phòng) sẽ được…